Leave Your Message
Productshli önümler
01 02 03 04
ISO45001ISO14001ISO 9001
Ylmy barlag - önümçilik - satuw

Köpükleýji sazlaýjylara, PVX gaýtadan işleýän gurallara we beýleki önümlere ünsi jemläp, HeTianXia R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän giňişleýin kärhana.

Biz hakda

“Shandong HTX New Material Co., Ltd.” 2021-nji ýylyň mart aýynda döredildi. Köpükleýji sazlaýjylara, PVX gaýtadan işleýän gurallara we beýleki önümlere ünsi jemläp, HeTianXia R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän giňişleýin kärhana. Esasy önümler köpükleýji sazlaýjy, ACR gaýtadan işleýji gurallar, täsir ACR, berkitme serişdesi, kalsiý-sink stabilizatory, çalgy ýagy we ş.m. Önümler PVC köpük tagtasynda, ýelkenli, uglerod kristal tagtasy, pol, profil, turba, list, aýakgap material we beýleki ugurlar. Önümler içerde we daşary ýurtlarda satyldy, müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.
has giňişleýin gör
6572e68195ae888170xo

ÖNÜMLER

01 02 03

Habarlar we makalalar

Täze ýyl güni çykyşyTäze ýyl güni çykyşy
01

Täze ýyl güni çykyşy

2023-12-30

Hormatly ýolbaşçylar, dostlar we kärdeşler:

Köne ýyl bilen hoşlaşyp, täze işgärleri garşylaýan şu pursatda, ähli işgärleriň adyndan, Täze ýyl tüýs ýürekden bereketlerimi we tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn. Täze ýyl güni täze başlangyç, Täze ýylyň kynçylyklaryny we mümkinçiliklerini bilelikde çözmek üçin başlangyç nokat. Geçen ýyla ser salanymyzda, degişli wezipelerimizde köp işledik we belli netijeleri gazandyk, emma dürli kynçylyklar we kynçylyklar bilen hem ýüzbe-ýüz bolduk. Täze ýylda, geliň has ynam we batyrlyk ýygnap, bilelikdäki ösüş üçin ajaýyp geljegi ýazmak üçin bilelikde işleşeliň.

Ilki bilen, her bir işgäre çeken zähmeti we kompaniýanyň ösüşine wepalylygy üçin sag bolsun aýdýaryn. Hut her kimiň sessiz yhlasy, agzybirligi we hyzmatdaşlygy sebäpli kompaniýa ösüp we ösüp biler. 2023-nji ýyldan bilelikde geçdik. Elmydama el-ele geçip, HTX-nyň gurluşykdan, gurnamadan önümçilige we işe girizilmegine çenli ösüş prosesine şaýat bolduk. Biz öňe barýarys we adatdan daşary üstünlikleri we böküşli ösüşi gazandyk. Bu ösüşler her kimiň paýhasyny görkezýär we her kimiň zähmetini we yhlasyny özünde jemleýär. Täze ýylda, geliň, köp işlemegi dowam etdireliň, toparlaýyn iş ruhuny dowam etdireliň, kompaniýanyň ösüşini bilelikde ösdüreliň we şahsy gymmatlyklaryň we korporatiw maksatlaryň organiki utgaşmasyny durmuşa geçireliň.

Ikinjiden, ähli ýolbaşçylara aladalary we görkezmeleri üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Dogry ýolbaşçylygyňyz bilen kompaniýamyz üstünlik gazanmaga dowam edýär. Täze ýylda, päsgelçilikleri ýeňip geçmäge, bilelikde öňe gitmäge we kompaniýanyň gülläp ösmegine has köp goşant goşmaga dowam edýän goldawyňyza we goldawyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Ahyrynda, bu täze başlangyçda, her birimize täze kararlar we maksatlar goýalyň. Geliň, ynamdan we joşgundan doly bolalyň, köp zähmet çekeliň we arzuwlarymyz we maksatlarymyz üçin köp zähmet çekeliň. Ertiriň has gowy boljakdygyna ynanýaryn. Geliň, täze ýyly garşylamak we has ajaýyp geljegi döretmek üçin elleşeliň! Hemmelere jan saglyk, rahat iş, maşgala bagtly we täze ýylda üstünlik arzuw edýärin!

hemmäňize sag boluň!

Koprak oka